Back

Zasady ochrony danych osobowych w RoboLand

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma RoboLand Marcin Suchożebrski z siedzibą we Wrocławiu (kod: 51-137) przy al. Jana Kasprowicza 46, numer NIP: 8951182795, numer REGON: 931950442 (w dalszej części określony jako „RoboLand lub „Administrator”), od dnia 25 maja 2018 roku przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dalszej części określonego jako „Rozporządzenie RODO”, „RODO”.

Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych w RoboLand należy przesyłać na adres poczty iod@roboland.edu.pl.

 1. RoboLand przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, i wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO, w szczególności:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 2. W procesie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje następujące zasady:
  • rzetelność i przejrzystość– dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych, jak również informację o przysługujących jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
  • ograniczenie celu– zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
  • minimalizacja danych– przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą, w związku z czym nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
  • prawidłowość– Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osoby, których dane są przetwarzane miały nieskrępowane prawo wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia lub sprostowania;
  • ograniczenie przechowywania– dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów, a po tym okresie są trwale usuwane;
  • integralność i poufność– Administrator stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
  • rozliczalność– Administrator dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:
  • prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;
  • prawo do dostępu do danych osobowych;
  • prawo do poprawiania (sprostowania) danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo do niepodlegania profilowaniu;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W procesie przetwarzania danych osobowych, Administrator może korzystać z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jej imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w RoboLand.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności poprzez:
  • wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych;
  • przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione; posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO;
  • korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej wyposażonych w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 6. Okresowo RoboLand podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa.
 7. Wobec danych osobowych przetwarzanych przez RoboLand nie będą stosowane techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu osoby fizycznej.
 8. CEL PRZETWARZANIA i DANE KLIENTÓW
  • Dane osobowe klientów, czyli odbiorców usług RoboLand, są przetwarzane w celu zrealizowania zawieranych umów lub realizacji usług świadczonych przez RoboLand. Podstawą prawną przetwarzania jest:
   • umowa zawarta pomiędzy RoboLand a klientem w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   • zgoda udzielona przez klienta w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Odbiorcami tych danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu RoboLand, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ponadto dane osobowe klientów przetwarzane będą w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązków nałożonych na RoboLand przez prawo oraz w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartych umów.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przedmiotu zawieranej umowy.
  • RoboLand nie wykorzystuje danych klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 1. DANE ODBIORCÓW NEWSLETTERA
  • Dane osobowe odbiorców biuletynu informacyjnego (zwanego także „newsletter”), są przetwarzane w celu dostarczania odbiorcom informacji o produktach i usługach RoboLand, w tym o nowościach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez RoboLand lub wydarzeniach, w których nasza firma bierze udział lub jest odpowiedzialna za promocję.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda odbiorcy newslettera wyrażona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu RoboLand, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (również zlokalizowane w państwach trzecich w zakresie analizy statystycznej).
  • Dane osobowe odbiorców newslettera są przetwarzane w okresie umożliwiającym dostarczenie informacji lub do odwołania, czyli wycofania zgody przez odbiorcę, co może stać się poprzez kliknięcie w odpowiedni link na dole newslettera. Dodatkowo dane mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego dostarczania informacji w formie elektronicznej.
  • Dane osobowe odbiorców newslettera nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 2. COOKIES
  • Na naszej stronie internetowej (i w aplikacjach) używamy technologii, takich jak: pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.